1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศแผนการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 30 ชุด

ประกาศแผนการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 30 ชุด
21 มิถุนายน 3105

ประกาศแผนการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 30 ชุด