1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศร่าง TOR และราคากลาง รายการ ชุดฝึกจำลองสถา ..

ประกาศร่าง TOR และราคากลาง รายการ ชุดฝึกจำลองสถานรการผลิตชิ้นงานอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยี จำนวน 1 ชุด
06 ธันวาคม 3108

ประกาศร่าง TOR และราคากลาง รายการ ชุดฝึกจำลองสถานรการผลิตชิ้นงานอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยี จำนวน 1 ชุด