1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาครุภัณฑ์ระ ..

ประกาศร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาครุภัณฑ์ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมอุปกรณ์ดับเพลิง 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ครั้งที่ 2)
19 กันยายน 3104

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  www.kmutnb.ac.th, www.fte.kmutnb.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  02-555-2000 ต่อ 3254, 3255 ในวันและเวลาราชการ 1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง