1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน



ประกาศ (Announcements)ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุฝึกนักศึกษาจำนวน 18 รา ..

ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุฝึกนักศึกษาจำนวน 18 รายการ โดยวิธีตกลงราคา
15 สิงหาคม 3103

-