1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ รายการ ชุดเครื่องส่งผ่านค ..

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ รายการ ชุดเครื่องส่งผ่านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าตามแนวขวาง จำนวน 1 ชุด
27 พฤษภาคม 3110

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อ รายการ ชุดเครื่องส่งผ่านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าตามแนวขวาง จำนวน 1 ชุด


งานพัสดุ
บัณฑิตวิทยาลัยฯสิรินธร ไทย - เยอรมัน 
โทร. 2909