1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศราคากลางหนังสือภาษาอังกฤษและภาษาไทย จานวน ..

ประกาศราคากลางหนังสือภาษาอังกฤษและภาษาไทย จานวน ๗๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 101.45
03 พฤษภาคม 3104

ประกาศราคากลางหนังสือภาษาอังกฤษและภาษาไทย จานวน ๗๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 101.45 

งบประมาณ พ.ศ. 2561