1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศ TOR ชุดทดสอบการแผ่รังสีของสัญญาณรบกวนทางส ..

ประกาศ TOR ชุดทดสอบการแผ่รังสีของสัญญาณรบกวนทางสนามแม่เหล็กไฟฟ้าขั้นสูง จำนวน 1 ชุด
19 กรกฎาคม 3109

ประกาศ TOR ชุดทดสอบการแผ่รังสีของสัญญาณรบกวนทางสนามแม่เหล็กไฟฟ้าขั้นสูง จำนวน 1 ชุด