1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างเครื่องปรับอากาศชนิด Vari ..

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างเครื่องปรับอากาศชนิด Variable speed Inverter จำนวน 665 ชุด พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 รายการ
11 ตุลาคม 3103

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ ชั้น 1 กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หรือโทรสอบถาม 0-2555-2000 ต่อ 1416, 02-555-2098