1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศร่าง TOR และราคากลาง รายการ เครื่องมือวัดท ..

ประกาศร่าง TOR และราคากลาง รายการ เครื่องมือวัดทดสอบสัญญาณ 5G จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2)
17 กุมภาพันธ์ 3109

ประกาศร่าง TOR และราคากลาง รายการ เครื่องมือวัดทดสอบสัญญาณ 5G จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2)