1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทดสอบเทียบวัดเครื่อง ..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทดสอบเทียบวัดเครื่องวัดพลังงาน Class 0.5 ใช้กับเครื่องวัดตัวลูกสำหรับ Plug Load จำนวน 700 หน่วย เหมาจ่าย โดยใช้เครื่องเทียบวัดพลังงาน MTE รุ่น PWS 2.3 มาตรฐาน IEC Class 0.1 จำนวน 1 งาน
26 ตุลาคม 3106

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 

จ้างทดสอบเทียบวัดเครื่องวัดพลังงาน Class 0.5 ใช้กับเครื่องวัดตัวลูกสำหรับ Plug Load จำนวน 700 หน่วย เหมาจ่าย  โดยใช้เครื่องเทียบวัดพลังงาน MTE รุ่น PWS 2.3 มาตรฐาน IEC Class 0.1 จำนวน 1 งาน