1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศผู้ชนะการปรับปรุงห้องน้ำ ชั้น 3 ด้านหน้า ห ..

ประกาศผู้ชนะการปรับปรุงห้องน้ำ ชั้น 3 ด้านหน้า ห้องชายและหญิง จำนวน 1 งาน
08 กุมภาพันธ์ 3109

สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขอประกาศผู้ชนะการปรับปรุงห้องน้ำ ชั้น 3 ด้านหน้า ห้องชายและหญิง จำนวน 1 งาน