1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)สำนักหอสมุดกลางราคากลางโครงการ การจัดจ้างโครงการ ..

สำนักหอสมุดกลางราคากลางโครงการ การจัดจ้างโครงการปรับปรุงอาคารสานักหอสมุดกลาง ชั้น 7 จานวน 1 งาน
21 มีนาคม 3105

สำนักหอสมุดกลางราคากลางโครงการ การจัดจ้างโครงการปรับปรุงอาคารสานักหอสมุดกลาง ชั้น 7 จานวน 1 งาน