1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเดินสายนำสัญญาณ ..

ประกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเดินสายนำสัญญาณใยแก้วนำแสง จำนวน 1 งาน
11 มกราคม 3109

สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขอประกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเดินสายนำสัญญาณใยแก้วนำแสง จำนวน 1 งาน