1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)แผนดูแลโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra จำนวน 1 ร ..

แผนดูแลโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra จำนวน 1 ระบบ
13 กันยายน 3103

แผนดูแลโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ Sierra จำนวน 1 ระบบ

เสาวนีย์  ปทุมชาติ นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษ โทร.0811460048