1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนฐานความรู้ (Knowledge base)

ด้านการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ. 2560ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560แผนภาพแสดงหลักการจำแนกประเภทครุภัณฑ์/วัสดุแผนภาพแสดงขั้นตอนการทำงานวิธีคัดเลือกแผนภาพแสดงขั้นตอนการทำงานวิธีเฉพาะเจาะจงแผนภาพแสดงการจัดซื้อจัดจ้างงานวิจัยแผนภาพแสดงการแก้ไขกรณีการพิมพ์เอกสารผิดแผนภาพแสดงการอ้างอิงเลขที่เอกสารส่งของ
ในใบตรวจรับพัสดุแผนภาพแสดงการตัดสินใจเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างแผนภาพแสดงการตัดสินใจเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างที่ปรึกษาแผนภาพแสดงการตัดสินใจเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง