1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนฐานความรู้ (Knowledge base)

ด้านการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ. 2560แผนภาพแสดงการแนบเอกสารส่งเบิก PMaC2-06แผนภาพแสดงหลักการจำหน่ายพัสดุ PMaC3-03แผนภาพแสดงหลักการคิดค่าเสื่อมหมวดที่ดิน PMaC3-02แผนภาพแสดงหลักการรับเข้าคลัง PMaC3-01แผนภาพแสดงหลักการแก้ไขสัญญา PMac1-12แผนภาพแสดงหลักการตรวจรับพัสดุ PMaC1-11แผนภาพแสดงหลักการจัดทำสัญญา PMac1-10แผนภาพแสดงหลักการจำแนกประเภทสินทรัพย์ PMac1-09แผนภาพแสดงหลักการจำแนกประเภทรายจ่าย PMaC1-08ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560แผนภาพแสดงหลักการจำแนกประเภทครุภัณฑ์/วัสดุแผนภาพแสดงขั้นตอนการทำงานวิธีคัดเลือกแผนภาพแสดงขั้นตอนการทำงานวิธีเฉพาะเจาะจงแผนภาพแสดงการจัดซื้อจัดจ้างงานวิจัยแผนภาพแสดงการแก้ไขกรณีการพิมพ์เอกสารผิดแผนภาพแสดงการอ้างอิงเลขที่เอกสารส่งของ
ในใบตรวจรับพัสดุแผนภาพแสดงการตัดสินใจเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างแผนภาพแสดงการตัดสินใจเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างที่ปรึกษาแผนภาพแสดงการตัดสินใจเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง