1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนฐานความรู้ (Knowledge base)

ด้านจัดซื้อจัดจ้างการเลือกสมุดบัญชี 3 มิติว 645ว 693ว 322แนวปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 25ประกาศเผยแพร่มาตรการแผนการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560แนวทางการปฏิบัติการตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐแผนภาพการจัดซื้อจัดจ้างในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19ว 119ว 96ว 68ว 33ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553ขั้นตอนและข้อควรระวังในการปฏิบัติงาน ระบบงานพัสดุ บัญชี 3 มิติการจัดทำใบรายงานขอซื้อขอจ้างการเพิ่มชื่อผู้ค้าในระบบบัญชี 3 มิติการแก้ไขเอกสารจัดซื้อ/จ้างโดยวิธีสอบราคาที่ผิดพลาดในระบบ e-GP กรณีชื่อหน่วยงานการจัดซื้อ/จ้าง โดยวิธีตกลงราคาการแก้ไขสัญญาซื้อขาย
ด้านการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ. 2560ตัวอย่างแผนการซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์คำถามที่พบบ่อย ว 89 และ ว 164แผนภาพสรุปขั้นตอนการทำงานระหว่างผู้กำหนดสเปคกับเจ้าหน้าที่พัสดุการดำเนินการตาม ว 89แผนภาพแสดงการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)แผนภาพแสดงการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศ (MIT)แผนภาพแสดงการแนบเอกสารส่งเบิก PMaC2-06แผนภาพแสดงหลักการจำหน่ายพัสดุ PMaC3-03แผนภาพแสดงหลักการคิดค่าเสื่อมหมวดที่ดิน PMaC3-02แผนภาพแสดงหลักการรับเข้าคลัง PMaC3-01แผนภาพแสดงหลักการแก้ไขสัญญา PMac1-12แผนภาพแสดงหลักการตรวจรับพัสดุ PMaC1-11แผนภาพแสดงหลักการจัดทำสัญญา PMac1-10แผนภาพแสดงหลักการจำแนกประเภทสินทรัพย์ PMac1-09แผนภาพแสดงหลักการจำแนกประเภทรายจ่าย PMaC1-08ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560แผนภาพแสดงหลักการจำแนกประเภทครุภัณฑ์/วัสดุแผนภาพแสดงขั้นตอนการทำงานวิธีคัดเลือกแผนภาพแสดงขั้นตอนการทำงานวิธีเฉพาะเจาะจงแผนภาพแสดงการจัดซื้อจัดจ้างงานวิจัยแผนภาพแสดงการแก้ไขกรณีการพิมพ์เอกสารผิดแผนภาพแสดงการอ้างอิงเลขที่เอกสารส่งของในใบตรวจรับพัสดุแผนภาพแสดงการตัดสินใจเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างแผนภาพแสดงการตัดสินใจเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างที่ปรึกษาแผนภาพแสดงการตัดสินใจเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้านการเผยแพร่ความรู้ตัวอย่างแต่งตั้งกรรมการ TORตัวอย่าง TOR การจัดซื้อจัดจ้างเอกสารประกอบการอบรม โครงการอบรม เรื่อง การให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยแผนภาพการตัดสินใจ และการจัดทำเอกสารสำหรับงานจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุตัวอย่างแบบประเมินแม่บ้าน price performanceตัวอย่างแบบประมาณราคาตัวอย่าง TOR แม่บ้าน แบบ price performanceตัวอย่างคำนวณค่าจ้างเหมาแม่บ้าน 12 เดือน (เฉพาะกองงาน)ตัวอย่างข้อกำหนดรายละเอียดจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดตัวอย่างตารางแสดงวงเงินงบประมาณจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดเรื่อง การเขียน One Point Lesson เพื่อการจัดการความรู้
ด้านจรรยาบรรณ/หลักธรรมาภิบาล/ประกาศที่เกี่ยวข้องรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561นโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบนประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง มาตรการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและความโคร่งใสประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด (No Gift Policy) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)คู่มือจรรยาบรรณบุคลากรข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย จรรยาบรรณบุคลากร พ.ศ.2552