1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงระบบห้องน้ำโรงอา ..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงระบบห้องน้ำโรงอาหาร ชั้น 2 อาคาร 40 ปี มจพ.
16 พฤษภาคม 3105

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงระบบห้องน้ำโรงอาหาร ชั้น 2 อาคาร 40 ปี มจพ.