1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหนังสือภาษาไทยและภาษาอ ..

28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหนังสือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวน 16 รายการ19,196.55
22 พฤศจิกายน 3104

28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหนังสือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวน 16 รายการ19,196.55