1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครุภั ..

ประกาศราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์รายการ ลิฟท์โดยสาร ขนาดน้ำหนักบรรทุก 1,000 กิโลกรัม จำนวน 1 ชุด
13 มกราคม 3103

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาได้ที่กองงานพัสดุ 
สำนักงานอธิการบดี ชั้น 10 อาคารอเนกประสงค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ระหว่างวันที่ 13 - 19 มกราคม 2560 เวลา 08.30 - 16.00 น.
หรือโทรสอบถาม 0-2555-2000 ต่อ 1114