1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ชุดฝึกระบบขนถ่ายวัสดุแบบ 4 สถาน จำนวน 2 ชุด

ชุดฝึกระบบขนถ่ายวัสดุแบบ 4 สถาน จำนวน 2 ชุด
08 กุมภาพันธ์ 3109

งานพัสดุคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี โทร. 037217340 ต่อ 7014