1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนเอกสารดาวน์โหลด (Resources)

ด้านการรายงานแผน/ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พ.ร.บ. ปี 2560จัดซื้อ/จ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แบบมากกว่า 1 หน้าแบบบันทึกแจ้งรายละเอียดการจ้างเหมาบริการรถโดยสารประเภทต่างๆตัวอย่าง แบบตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และตรวจสอบการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับเจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง (คณะกรรมการ)ตัวอย่าง ปลด-ปิด ประกาศแบบฟอร์มแผนซ่อมบำรุงครุภัณฑ์จัดซื้อ/จ้าง โดยวิธีเฉพาะจง ม.56(2)(ข)นอกระบบ กรณีไม่แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงรายงานขอความเห็นชอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 หน้ารายงานขอความเห็นชอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงจัดซื้อ/จ้าง โดยวิธีคัดเลือกจัดซื้อ/จ้าง โดยวิธีเฉพาะจง ม.56(2)(ข)นอกระบบ กรณีแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงไฟล์นำเสนองาน (presentation) พรบ. การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560รายงานสถานะการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 61จัดซื้อ/จ้าง โดยวิธี e-marketจัดซื้อ/จ้าง โดยวิธี e-bidding