1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนเอกสารดาวน์โหลด (Resources)

ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พ.ร.บ. ปี 2560รายงานขอความเห็นชอบ โดยวิธีเฉพาะจง ม.56(2)(ข)นอกระบบแบบ 2 หน้ารายงานขอความเห็นชอบ โดยวิธีเฉพาะจง ม.56(2)(ข)นอกระบบจัดซื้อ โดยวิธีเฉพาะจง ม.56(2)(ข)นอกระบบ กรณีไม่มีใบสั่งซื้อจัดซื้อ โดยวิธีเฉพาะจง ม.56(2)(ข)นอกระบบ กรณีมีใบสั่งซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะจง ม.56(2)(ข)ไม่มีใบสั่งจ้างจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะจง ม.56(2)(ข)นอกระบบกรณีมีใบสั่งจ้างไฟล์นำเสนองาน (presentation) พรบ. การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560รายงานสถานะการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 61จัดจ้าง โดยวิธีคัดเลือกจัดซื้อ โดยวิธีคัดเลือกจัดจ้าง โดยวิธี e-marketจัดซื้อ โดยวิธี e-marketจัดจ้าง โดยวิธี e-biddingจัดซื้อ โดยวิธี e-bidding