1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนเอกสารดาวน์โหลด (Resources)

ด้านการรายงานแผน/ผลจัดซื้อจัดจ้าง
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พ.ร.บ. ปี 2560จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะจง ม.56(2)(ข)นอกระบบกรณีไม่มีใบสั่งจ้างจ้าจัดจ้าง โดยวิธีคัดเลือก ม.56(2)(ข)นอกระบบกรณีมีใบสั่งจ้างจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะจง ม.56(2)(ข)นอกระบบกรณีมีใบสั่งจ้างจัดจ้างโดยวิธี e-biddingจัดจ้าง โดยวิธีคัดเลือกม.56(1)(ก)จัดจ้าง โดยวิธีคัดเลือก ม.56(2)(ข)นอกระบบกรณีไม่มีใบสั่งจ้างจัดจ้าง โดยวิธีe-marketจัดซื้อ โดยวิธีคัดเลือกรายงานขอความเห็นชอบ โดยวิธีเฉพาะจง ม.56(2)(ข)นอกระบบแบบ 2 หน้ารายงานขอความเห็นชอบ โดยวิธีเฉพาะจง ม.56(2)(ข)นอกระบบจัดซื้อ โดยวิธีเฉพาะจง ม.56(2)(ข)นอกระบบ กรณีไม่มีใบสั่งซื้อจัดซื้อ โดยวิธีเฉพาะจง ม.56(2)(ข)นอกระบบ กรณีมีใบสั่งซื้อไฟล์นำเสนองาน (presentation) พรบ. การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560รายงานสถานะการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 61จัดซื้อ โดยวิธี e-marketจัดซื้อ โดยวิธี e-bidding