1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกรอบรูป 16,800 บาท

36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกรอบรูป 16,800 บาท
28 พฤศจิกายน 3104

36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกรอบรูป 16,800 บาท