1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
13 กันยายน 3103

นางสาวดลทิชา เดชาปัญญาสถิต นักวิชาการพัสดุ โทร.038-627000 ต่อ 1103


ตารางแสดงการบันทึกรายละเอียดประกาศร่างTOR

รายการ เหมาดูแลรักษาความสะอาด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือวิทยาเขตระยอง

รายการข้อมูล

คำอธิบาย

1. ชื่อหน่วยงาน

กองงาน วิทยาเขตระยอง สำนักงานอธิการบดี

2. ชื่อเรื่องร่าง TOR

รายการ เหมาดูแลรักษาความสะอาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

 

3. วงเงินงบประมาณ (บาท)

205,904.80 บาท

4. ราคากลาง (บาท)

205,904.80 บาท

5. ราคาสูงสุดที่พึงรับได้ (บาท)

205,904.80 บาท

6. วันที่ประกาศ

13 กันยายน 2560

7. จำนวนวันที่สิ้นสุดรับฟังข้อวิจารณ์

3 วัน

8. อีเมล์แอดเดรส

Dolticha.d@op.kmutnb.ac.th

9. ที่อยู่ของเจ้าของโครงการ

19 หมู่ 11 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย

10.จังหวัด

ระยอง

11. ผู้ทำการบันทึก

นางสาวดลทิชา เดชาปัญญาสถิต ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

12. เอกสารแนบ

เอกสารแนบ TOR และร่างเอกสารประกวดราคา