1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์ห้อ ..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบโสตทัศนูปกรณ์ห้องเรียนรวมและห้องประชุม ขนาด 86 ที่นั่ง จำนวน 22 รายการ
12 มกราคม 3107

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 
ซื้อครุภัณฑ์รายการระบบโสตทัศนูปกรณ์ห้องเรียนรวมและห้องประชุม ขนาด 86 ที่นั่ง จำนวน 22 รายการ 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)