1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน



ประกาศ (Announcements)ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ เครื่องเคลือบฟ ..

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการ เครื่องเคลือบฟิล์มบางบนผิววัสดุแบบระเหยสารด้วยความร้อน จำนวน 1 เครื่อง
28 สิงหาคม 3109

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

งานพัสดุ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือวิทยาเขตระยอง

หมายเลขโทรศัพท์  0 3862 7000 ต่อ 5419 5420 5421