1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)สำนักหอสมุดกลาง ฐานข้อมูล Scops จำนวน 1 ฐาน

สำนักหอสมุดกลาง ฐานข้อมูล Scops จำนวน 1 ฐาน
11 มิถุนายน 3104

สำนักหอสมุดกลาง ฐานข้อมูล Scops จำนวน 1 ฐาน