1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องระบบปฏิบัติการก ..

เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องระบบปฏิบัติการการท่องเที่ยวและโรงแรม จำนวน 1 ห้อง
26 กรกฎาคม 3103

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่กองงานพัสดุ สำนักคณบดี
คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ ชั้น 2 อาคารบริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี
ระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2560 
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3721-7300 ต่อ 6606 ในวันและเวลาราชการ