1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อระบบสร้างภาพ 3 มิติ ..

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อระบบสร้างภาพ 3 มิติ ด้วยการเคลื่อนไหวของร่างกาย จำนวน 1 ระบบ
28 มกราคม 3108

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อระบบสร้างภาพ 3มิติ ด้วยการเคลื่อนไหวของร่างกาย จำนวน 1 ระบบ

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พัสดุสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  หรือ โทร.0-2555-2000 ต่อ 3254-3255