1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบภาพและเสียงห้องฝึ ..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบภาพและเสียงห้องฝึกอบรม 8 ชุด จำนวน 1 รายการ
08 มกราคม 3106

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบภาพและเสียงห้องฝึกอบรม 8 ชุด จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)