1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศราคากลางการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ..

ประกาศราคากลางการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 41 เครื่อง
16 มกราคม 3106

สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขอประกาศราคากลางการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 41 เครื่อง