1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ..

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา มจพ. วิทยาเขตระยอง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
10 มีนาคม 3106

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา มจพ. วิทยาเขตระยอง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป