1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 3

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 3
28 มิถุนายน 3110

สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน 2567 ถึง มิถุนายน 2567)