1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศแผนการจัดจ้าง รายการ ชุดระบบทดสอบการหารอย ..

ประกาศแผนการจัดจ้าง รายการ ชุดระบบทดสอบการหารอยร้าว ด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดตั้งโต๊ะ (Magnetic Bench Unit) จำนวน 1 ชุด
25 สิงหาคม 3109

ประกาศแผนการจัดจ้าง  รายการ ชุดระบบทดสอบการหารอยร้าว ด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดตั้งโต๊ะ (Magnetic Bench Unit) 3

จำนวน 1 ชุด 

งานพัสดุ 
บัณฑิตวิทยาลัยฯสิรินธร ไทย-เยอรมัน
โทร. 2909