1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องเจ้าหน้าท ..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องเจ้าหน้าที่ วิทยาเขตปราจีนบุรี จำนวน 1 งาน
30 มิถุนายน 3109

สำนัคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องเจ้าหน้าที่ วิทยาเขตปราจีนบุรี จำนวน 1 งาน