1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศร่าง TOR และราคากลาง รายการ จ้างเหมาดูแลรั ..

ประกาศร่าง TOR และราคากลาง รายการ จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคารอเนกประสงค์และอาคารนวมินทรราชินี (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)
26 มิถุนายน 3109

ประกาศร่าง TOR และราคากลาง รายการ จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคารอเนกประสงค์และอาคารนวมินทรราชินี (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)