1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศเผยแพร่แผน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ป ..

ประกาศเผยแพร่แผน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2564
26 มิถุนายน 3106

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

ขอประกาศเผยแพร่แผนประจำปีงบประมาณ 2564 ตามเอกสารไฟล์แนบ