1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์การดูดซับเชิงเ ..

ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์การดูดซับเชิงเคมี จำนวน 1 ชุด
16 กันยายน 3106

ร่างประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องวิเคราะห์การดูดซับเชิงเคมี จำนวน 1 ชุด 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)