1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับเเต่งผลการวัด (C ..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับเเต่งผลการวัด (Calibration) เครื่องวัดตัวลูกสำหรับ Breaker Load จำนวน 370 หน่วย เหมาจ่าย เพื่อให้ได้มาตรฐานเครื่องวัดพลังงาน Class 0.5 โดยใช้เครื่องกำเนิดสัญญาณมาตรฐาน OMICRON 256 Class 0.1 จำนวน 1 งาน
26 ตุลาคม 3106

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับเเต่งผลการวัด (Calibration) เครื่องวัดตัวลูกสำหรับ Breaker Load จำนวน 370 หน่วย เหมาจ่าย เพื่อให้ได้มาตรฐานเครื่องวัดพลังงาน
Class 0.5 โดยใช้เครื่องกำเนิดสัญญาณมาตรฐาน OMICRON 256 Class 0.1 จำนวน 1 งาน