1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ รายการ เครื่องขัดโลหะ ..

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ รายการ เครื่องขัดโลหะแบบจานหมุนเดี่ยว จำนวน 10 เครื่อง
26 มกราคม 3110

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ รายการ เครื่องขัดโลหะแบบจานหมุนเดี่ยว จำนวน 10 เครื่อง