1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หมึก 2,118.60 บาท

27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หมึก 2,118.60 บาท
27 พฤศจิกายน 3104

27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หมึก 2,118.60 บาท