1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอสร้างอาคารหอพักนั ..

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอสร้างอาคารหอพักนักศึกษาศูนย์วิจัยและฝึกอบรมมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอุทยานเทคโนโลยี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
06 ตุลาคม 3106

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอสร้างอาคารหอพักนักศึกษาศูนย์วิจัยและฝึกอบรมมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอุทยานเทคโนโลยี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)