1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ..

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดการจ้างดูแลรักษาความสะอาดอาคาร 96 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม และอาคาร 98 อาคารโรงอาหารและสันทนาการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 สิงหาคม 3105

ติดต่อสอบถามได้ที่ หน่วยพัสดุ สำนักงานคณบดี คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม

โทร 0 2555 2000 ต่อ 3810

โทรสาร 0 2587 1262