1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศร่าง TOR และราคากลาง รายการ ปรับปรุงห้องน้ ..

ประกาศร่าง TOR และราคากลาง รายการ ปรับปรุงห้องน้ำ อาคาร 40 ปี มจพ. จำนวน 1 งาน
22 พฤศจิกายน 3109

ประกาศร่าง TOR และราคากลาง รายการ ปรับปรุงห้องน้ำ อาคาร 40 ปี มจพ. จำนวน 1 งาน