1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพครุภัณฑ์ ..

ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ สำนักหอสมุดกลาง ฯ ปี 2564
12 กุมภาพันธ์ 3107

ติดต่อ งานคลังและพัสดุ สำนักหอสมุดกลาง  มจพ. โทร. 02 555-2000 ต่อ 2108