1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบเเละประดิษฐ์เค ..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบเเละประดิษฐ์เครื่องผลักดันน้ำพร้อมเติมอากาศต้นเเบบสำหรับใช้งานในการเลี้ยงกุ้ง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 กรกฎาคม 3107

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบเเละประดิษฐ์เครื่องผลักดันน้ำพร้อมเติมอากาศต้นเเบบสำหรับใช้งานในการเลี้ยงกุ้ง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง