1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)37ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 2 รายการ 14 ..

37ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 2 รายการ 14231บาท
06 ธันวาคม 3104

37ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุ จำนวน 2 รายการ 14,231บาท