1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดปฏิบัติการเรียนรู้พื้ ..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดปฏิบัติการเรียนรู้พื้นฐานระบบการผลิตอัตโนมัติเชื่อมต่อกับระบบอินเตอร์เน็ตออฟธิงส์สำหรับอุตสาหกรรมสมัยใหม่ จำนวน 1 ชุด
27 ธันวาคม 3108

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดปฏิบัติการเรียนรู้พื้นฐานระบบการผลิตอัตโนมัติเชื่อมต่อกับระบบอินเตอร์เน็ตออฟธิงส์สำหรับอุตสาหกรรมสมัยใหม่ จำนวน 1 ชุด


ติดต่อ 02-5552000 ต่อ 2295 
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมฯ