1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการวงจรอินเทอร์เน็ต ประ ..

ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการวงจรอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
12 กรกฎาคม 3105

สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการอินเทอร์เน็ตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563