1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศผู้ชนะเสนอราคา รายการเครื่องขัดแก้วความละเ ..

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา รายการเครื่องขัดแก้วความละเอียดสูง ขนาดใหญ่ จำนวน 1 เครื่อง
21 ตุลาคม 3108

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา รายการเครื่องขัดแก้วความละเอียดสูง ขนาดใหญ่ จำนวน 1 เครื่อง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัสดุ คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มจพ. โทร.0-2555-2000 ต่อ 6802