1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องแก็สโครมาโตกราฟสำ ..

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องแก็สโครมาโตกราฟสำหรับผลิตภัณฑ์ปิโตเลียมเหลว และสารเชื้อเพลิงจากชีวมวล จำนวน 1 ชุด
12 พฤศจิกายน 3106

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 
ซื้อครุภัณฑ์รายการเครื่องแก็สโครมาโตกราฟสำหรับผลิตภัณฑ์ปิโตเลียมเหลว 
และสารเชื้อเพลิงจากชีวมวล จำนวน 1 ชุด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)