1
2
3
  • ปรัชญา : สนับสนุนการบริหารจัดการด้านพัสดุของมหาวิทยาลัย
  • ปณิธาน : บริหารและจัดการด้านพัสดุอย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามระเบียบ
  • วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นบริการงานพัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนประกาศ (Announcements)ประกาศแผนการจัดจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครื่องแม่ข ..

ประกาศแผนการจัดจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครื่องแม่ข่ายสำรอง พร้อมสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Oracle จำนวน 1 ระบบ
26 มิถุนายน 3106

สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขอประกาศแผนการจัดจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายพร้อมใช้สิทธิ์โปรแกรม Oracle จำนวน 1 ระบบ